இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இராவணனின் நீலநீர் குகை


இராவணக் குகை: 

இலங்கையின்  எல்லாவில் இராவணன் மன்னன் இருந்ததாக நம்பப்படும் இராவணக்குகையில்  ஒரு புகைப்படக் குழுவினர் சென்று அனைத்தையும் புகைப்படமாக எடுத்துள்ளனர்.

புகைப்படங்கள் பின்வருமாறு:Read Must:மாட்டுச் சாணத்திற்கு அணுக்கதிர் வீச்சை தாங்கும் திறன் இருக்கிறதா?
Read Must:குளியல் இப்படிதான் செய்யவேண்டும் என்று சிறுவர்களுக்கு பெரியவர்கள் உரைக்கும் காரணமும் அதன் அறிவியலும் 


Read Must:இந்தியாவில் உள்ள 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள பழமை வாய்ந்த கோவில்கள் Most reads:

Post a Comment

தங்களின் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் !!!

Previous Post Next Post