பைம்மாவினம்

வயிற்றில் குட்டியை வளர்க்கும் அரிய விலங்குகள் 

டாஸ்மானியன் புலி

Thylacine

இனம் முற்றிலும் அழிந்தது (1930 தான் கடைசியாக காணப்பட்ட வருடம்)

Arrow

கோவாலா

Koala

இனம் உயிருடன் உள்ளது

Arrow

டாஸ்மேனியன் டெவில்

Tasmanian Devil

இனம் உயிருடன் உள்ளது

Arrow

ஒப்போசம்

Opossum

இனம் உயிருடன் உள்ளது

Arrow

பண்டிகூட் எலி

Bandicoots

அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது (300-400) மட்டுமே இன்று உள்ளது

Arrow

வாலபி

Wallaby

இனம் உயிருடன் உள்ளது

Arrow

கங்காரு

Kangaroo

இனம் உயிருடன் உள்ளது

Arrow