வரவிருக்கும் நிகழ்வுகள்


சிறுவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி

கலந்துகொள்ளும் அனைவருக்கும் கலந்தமைக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு:

3 முதல் 5 வயது: வண்ணம் தீட்டல் (5 பழங்கள் அல்லது 5 காய்கறிகள்)

6 முதல் 9 வயது: தண்ணீர் சேமிப்பு அல்லது காலநிலை மாற்றம்

10 முதல் 13 வயது: தமிழ் மன்னர்கள் அல்லது தமிழ் தலைவர்கள்

பதிவு:


பெரியவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி

கலந்துகொள்ளும் அனைவருக்கும் கலந்தமைக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு:

14 வயது முதல்

தலைப்பு:

[விரைவில்]

பதிவு:

[விரைவில்]

Don't Miss 2 Year FREE Subscriptions + Ebooks in Tamil

Subscribe and Listen to Premium Tamil Audio Service without Ads (Premium Audio is currently available on the latest post for trial)